Wie zijn we?

spelende leerling

Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen gratis beroep doen op het CLB voor informatie, hulp en begeleiding. De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen. Daarnaast kan een CLB ook de school ondersteunen in bieden van zorg.

In de begeleiding:

 • staat de leerling centraal: we zoeken samen met alle betrokken partijen om de leerling zoveel als mogelijk te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.
 • wordt er gewerkt in teamverband: we vinden het nodig om vanuit verschillende oogpunten naar een probleem te kijken en werken daarom in een multidisciplinair team.
 • wordt de geheimhouding van gegevens gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen.
 • is de dienstverlening gratis.

Het CLB is decretaal verplicht om hulp te bieden op volgende domeinen:

 • het psychisch en sociaal functioneren: wanneer je het emotioneel moeilijk hebt op school of thuis kan je bij ons terecht. dit kan bv gaan over gedragsproblemen, psychische of sociale problemen, relatie met ouders, ...
 • de preventieve gezondheidszorg: je wordt op bepaalde tijdstippen in je schoolcarrière onderzocht door het CLB via systematische contacten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de school als er sprake is van een besmettelijke ziekte.
 • het leren en studeren: dit kan bv gaan over rekenen, spelling, lezen, werkhouding, leren leren,...
 • de schoolloopbaan: bv overgang secundair of hoger onderwijs, veranderen van school- of studierichting, overstap naar buitengewoon onderwijs, ...

Aarzel niet het CLB te contacteren voor een afspraak.

De school helpt u graag verder wanneer u de CLB-contactpersoon wenst te spreken. Elke school werkt samen met een team dat bestaat uit:

 • een arts
 • een maatschappelijk werker
 • een psycho-pedagogisch consulent
 • een paramedisch werker
 • een logopedist

Het CLB begeleidt alle scholen van het Stedelijk Onderwijs Gent. Daarnaast biedt het ook begeleiding aan een aantal scholen in BruggeOostendeZelzate en begeleidt ,de Keerpuntscholen Oase50 enWarande13 en het OC Nieuwe Vaart, Gent.

leerling in klas

Hoe gaan we om met vragen van leerlingen en ouders?

We luisteren eerst naar jou

Het kan zijn dat we je meteen kunnen helpen, maar het kan evengoed zijn dat we eerst meer te weten moeten komen.

Of dat je vraag buiten onze werking valt. Dan zeggen we je waar je wel terecht kan.

 

 • We zoeken, samen met jou, uit wat en hoe en zetten alles op een rijtje
 • We kunnen je vraag of probleem ongeveer benoemen
 • We starten  indien aangewezen een begeleiding op:
 • We spreken dan een aantal keer af en werken samen aan oplossingen. Als langdurige begeleiding beter zou zijn, dan verwijzen we door.

Kinderpsychiater

Het CLB werkt samen met de kinderpsychiatrie Gent. De kinderpsychiater komt wekelijks op ons team.

Samenwerken

CLB werkt samen met heel wat andere organisaties. We hebben ook informatie en adressen waar je met vragen terecht kan buiten onze werking.

Ook als we je doorverwijzen naar een andere hulpverlener, kan je op ons blijven rekenen. We bezorgen de andere hulpverlener alle gegevens zodat die niet opnieuw hetzelfde werk hoeft te doen. We bekijken met de hulpverlener of er aanpassingen op school nodig zijn. Samen met de school zoeken we dan oplossingen om het voor jou beter te maken

Onze missie

De kerntaak van het Centrum voor leerlingenbegeleiding omvat het ondersteunen van leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties.
We begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op.
Het CLB werkt hiervoor samen met de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

Als CLB begeleiden we scholen in het grootstedelijke gebied Gent,  de steden Brugge en Oostende en de gemeente Zelzate.

In het CLB werken psycho-pedagogisch consulenten, artsen, paramedisch werkers, maatschappelijk werkers en logopedisten. Daarbij worden zij ondersteund door een team van administratief medewerkers. Zij werken samen in 3 grote, multidisciplinaire teams. Deze teams werken samen met een kinderpsychiater.

We hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met netwerkpartners binnen de gezondheids- welzijnszorg en binnen onderwijssector..
Door een intensieve netoverschrijdende samenwerking met CLB-collega’s binnen Gent en  andere grootsteden willen we onze werking blijvend optimaliseren.

Bij de begeleiding van onze leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen en in de samenwerking met medewerkers binnen en buiten het centrum staan deze waarden centraal

Samenwerking
We willen vanuit onze eigen kennis en specialisatie streven naar gezamenlijke doelen en we willen elkaar ondersteunen

Betrokkenheid
We zijn samen verantwoordelijk voor de totale werking van het CLB. Als CLB-medewerker engageert ieder van ons zich om de waarden en normen van onze dienst na te streven, de doelstellingen te bereiken en verantwoordelijkheden op te nemen.

Deskundigheid
Onze medewerkers nemen de verantwoordelijkheid en krijgen de kans om hun
eigen kennis en kunde te ontwikkelen, benutten en delen

Respect
We hebben een open houding naar de ander met eerbied en waardering voor verschillende meningen, sterktes en zwaktes.

Wat is het CLB?