Wat is het systematisch contactmoment?

Alle leerlingen krijgen systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten. Naast deze contactmomenten zijn er vaccinatiemomenten. Deze systematische contactmomenten werden door de Vlaamse regering bepaald en blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerplichtige leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving.

We vertrekken vanuit een brede definitie van gezondheid, met als doel de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren te beschermen, te bewaken, en te bevorderen en dit zowel op het lichamelijke, het cognitieve en het socio-emotionele vlak.

Overzicht van de systematische contactmomenten en de vaccinatiemomenten 

                                    1ste         1ste          4de           6de           1ste     3de
                                    kleuter  leerjaar  leerjaar   leerjaar  sec.    sec.
                                       (3j)         (6j)            (9j)            (11j)        (12j)     (14j)
contactmoment     X             X               X                      X                             X
Vaccinatie                                  X               X                                       X            X

Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas willen we inzetten op een maximale aanwezigheid en participatie van ouders.

Leerlingen van het eerste secundair krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.

De systematische contactmomenten en vaccinaties vinden plaats in een kwaliteitsvolle setting. De school en het CLB overleggen samen over wat de beste locatie is om alle leerlingen (en ouders) zo optimaal mogelijk een aanbod te doen. Hierbij houden we rekening met de haalbaarheid voor de school, het CLB, de ouders en de leerlingen.

Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen zoals leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, werken we niet met klasgroepen of schooljaren, maar voorzien we een leeftijdsgebonden aanbod. Concreet wil dat zeggen dat we deze leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.

De anderstalige nieuwkomers krijgen een contactmoment bij instap in het onderwijs.